เลือกวิชาประจำปีการศึกษา 2563/2


รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 212
ผู้ดูแล: ครูทัศนีย์
รับสมัคร: ม.2/17,ม.2/18,ม.2/19,ม.2/20
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 214
ผู้ดูแล: ครูมนัสชนก
รับสมัคร: ม.2/7,ม.2/8,ม.2/9,ม.2/10
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 324
ผู้ดูแล: ครูมนัสชนก
รับสมัคร: ม.3/7,ม.3/8,ม.3/9,ม.3/10
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 323
ผู้ดูแล: ครูมนัสชนก
รับสมัคร: ม.3/17,ม.3/18,ม.3/19,ม.3/20
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: คหกรรม
ผู้ดูแล: ครูสุจิตรา
รับสมัคร: ม.1/5,ม.1/6,ม.1/7
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: คหกรรม
ผู้ดูแล: ครูสุจิตรา
รับสมัคร: ม.3/17,ม.3/18,ม.3/19,ม.3/20
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: คหกรรม
ผู้ดูแล: ครูสุจิตรา
รับสมัคร: ม.2/7,ม.2/8,ม.2/9,ม.2/10
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: คหกรรม
ผู้ดูแล: ครูสรัญพร
รับสมัคร: ม.2/17,ม.2/18,ม.2/19,ม.2/20
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: คหกรรม
ผู้ดูแล: ครูสรัญพร
รับสมัคร: ม.2/7,ม.2/8,ม.2/9,ม.2/10
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องพฤษศาสตร์
ผู้ดูแล: ครูกิตติญาณี
รับสมัคร: ม.1/5,ม.1/6,ม.1/7
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องพฤกษศาสตร์
ผู้ดูแล: ครูกิตติญาณี
รับสมัคร: ม.2/7,ม.2/8,ม.2/9,ม.2/10
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: สวนพฤกษ์
ผู้ดูแล: ครูกิตติญาณี
รับสมัคร: ม.3/7,ม.3/8,ม.3/9,ม.3/10
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องไฟฟ้า
ผู้ดูแล: ครูเกียรติศักดิ์
รับสมัคร: ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: คหกรรม
ผู้ดูแล: ครูสุจิตรา
รับสมัคร: ม.2/5,ม.2/6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: คหกรรม
ผู้ดูแล: ครูสุจิตรา
รับสมัคร: ม.2/17,ม.2/18,ม.2/19,ม.2/20
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: คหกรรม
ผู้ดูแล: ครูสุจิตรา
รับสมัคร: ม.3/7,ม.3/8,ม.3/9,ม.3/10
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: คหกรรม
ผู้ดูแล: ครูสรัญพร
รับสมัคร: ม.1/5,ม.1/6,ม.1/7
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: คหกรรม
ผู้ดูแล: ครูสรัญพร
รับสมัคร: ม.3/17,ม.3/18,ม.3/19,ม.3/20
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: เขียนแบบ
ผู้ดูแล: ครูกิตติภูมิ
รับสมัคร: ม.2/5,ม.2/6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: เขียนแบบ
ผู้ดูแล: ครูกิตติภูมิ
รับสมัคร: ม.2/7,ม.2/8,ม.2/9,ม.2/10
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องไฟฟ้า
ผู้ดูแล: ครูเกียรติศักดิ์
รับสมัคร: ม.2/7,ม.2/8,ม.2/9,ม.2/10
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงฝึกงาน
ผู้ดูแล: ครูบัญชา
รับสมัคร: ม.2/7,ม.2/8,ม.2/9,ม.2/10
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: คหกรรม
ผู้ดูแล: ครูสรัญพร
รับสมัคร: ม.3/5,ม.3/6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: เขียนแบบ
ผู้ดูแล: ครูกิตติภูมิ
รับสมัคร: ม.3/7,ม.3/8,ม.3/9,ม.3/10
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: โรงฝึกงาน
ผู้ดูแล: ครูบัญชา
รับสมัคร: ม.3/17 ม.3/18 ม.3/19 ม.3/20
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ไฟฟ้า
ผู้ดูแล: ครูเกียรติศักดิ์
รับสมัคร: ม.3/7,ม.3/8,ม.3/9,ม.3/10
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: สวนพฤกษศาสตร์
ผู้ดูแล: ครูปานจิต
รับสมัคร: ม.1/8,ม.1/9,ม.1/10
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องพฤกษศาสตร์
ผู้ดูแล: ครูปานจิต
รับสมัคร: ม.2/17,ม.2/18,ม.2/19,ม.2/20
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 626
ผู้ดูแล: ครูอรวรรณ
รับสมัคร: ม.1/8,ม.1/9,ม.1/10
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: ครูอรวรรณ
รับสมัคร: ม.2/5,ม.2/6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 215
ผู้ดูแล: ครูอรวรรณ
รับสมัคร: ม.2/7 ม.2/8 ม.2/9 ม.2/10
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 321
ผู้ดูแล: ครูอรวรรณ
รับสมัคร: ม.3/5,ม.3/6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 213
ผู้ดูแล: ครุอุราพร
รับสมัคร: ม.2/7,ม.2/8,ม.2/9,ม.2/10
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 332
ผู้ดูแล: ครูอุราพร
รับสมัคร: ม.3/5,ม.3/6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 323
ผู้ดูแล: ครูอุราพร
รับสมัคร: ม.3/7,ม.3/8,ม.3/9,ม.3/10
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 322
ผู้ดูแล: ครูอุราพร
รับสมัคร: ม.3/17,ม.3/18,ม.3/19,ม.3/20
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 427
ผู้ดูแล: ครูโชติกา
รับสมัคร: ม.2/5,ม.2/6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 427
ผู้ดูแล: ครูโชติกา
รับสมัคร: ม.2/17,ม.2/18,ม.2/19,ม.2/20
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 427
ผู้ดูแล: ครูโชติกา
รับสมัคร: ม.2/7,ม.2/8,ม.2/9,ม.2/10
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 624
ผู้ดูแล: ครูอรวรรณ
รับสมัคร: ม.1/5,ม.1/6,ม.1/7
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 326
ผู้ดูแล: ครูอรวรรณ
รับสมัคร: ม.3/7,ม.3/8,ม.3/9,ม.3/10
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 215
ผู้ดูแล: ครูอรวรรณ
รับสมัคร: ม.2/17,ม.2/18,ม.2/19,ม.2/20
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 625
ผู้ดูแล: ครูนภัสนันท์
รับสมัคร: ม.1/8,ม.1/9,ม.1/10
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 214
ผู้ดูแล: ครูนภัสนันท์
รับสมัคร: ม.2/17,ม.2/18,ม.2/19,ม.2/20
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 427
ผู้ดูแล: ครูโชติกา
รับสมัคร: ม.3/7,ม.3/8,ม.3/9,ม.3/10
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: คหกรรม
ผู้ดูแล: ครูสุจิตรา
รับสมัคร: ม.4/9,ม.4/10,ม.4/11
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องพฤกษศาสตร์
ผู้ดูแล: ครูกิตติญาณี
รับสมัคร: ม.4/9,ม.4/10,ม.4/11
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องไฟฟ้า
ผู้ดูแล: ครูเกียรติศักดิ์
รับสมัคร: ม.4/9,ม.4/10,ม.4/11
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โสตฯ
ผู้ดูแล: ครูนฤมล
รับสมัคร: ม.4/9,ม.4/10,ม.4/11
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ไฟฟ้า
ผู้ดูแล: ครูบัญชา
รับสมัคร: ม.4/9,ม.4/10,ม.4/11
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: เขียนแบบ
ผู้ดูแล: ครูกิตติภูมิ
รับสมัคร: ม.4/9,ม.4/10,ม.4/11
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 435
ผู้ดูแล: ครูบัญชา
รับสมัคร: ม.5/9,ม.5/10,ม.5/11,ม.5/12
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 537
ผู้ดูแล: ครูอรวดี
รับสมัคร: ม.4/9,ม.4/10,ม.4/11
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 741
ผู้ดูแล: ครูอรวดี
รับสมัคร: ม.5/9,ม.5/10,ม.5/11,ม.5/12
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 427
ผู้ดูแล: ครูโชติกา
รับสมัคร: ม.4/9,ม.4/10,ม.4/11
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 427
ผู้ดูแล: ครูโชติกา
รับสมัคร: ม.5/9 ม.5/10 ม.5/11 ม.5/12
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 538
ผู้ดูแล: ครูนภัสนันท์
รับสมัคร: ม.4/9,ม.4/10,ม.4/11
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 332
ผู้ดูแล: ครูจีราภรณ์
รับสมัคร: ม.3/5,ม.3/6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 625
ผู้ดูแล: ครูศรินธร
รับสมัคร: ม.1/8,ม.1/9,ม.1/10
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 225
ผู้ดูแล: ครูศรินธร
รับสมัคร: ม.2/5,ม.2/6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 637
ผู้ดูแล: ครูจีรภรณ์
รับสมัคร: ม.1/5,ม.1/6,ม.1/7
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 216
ผู้ดูแล: ครูจีรภรณ์
รับสมัคร: ม.2/17,ม.2/18,ม.2/19,ม.2/20
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 322
ผู้ดูแล: ศรินธร
รับสมัคร: ม.3/7,ม.3/8,ม.3/9,ม.3/10
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: ครูศรินธร
รับสมัคร: ม.4/9 ม.4/10 ม.4/11
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: ครูจริยา
รับสมัคร: ม.1/5,ม.1/6,ม.1/7
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: ครูจริยา
รับสมัคร: ม.1/8,ม.1/9,ม.1/10
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: ครูจริยา
รับสมัคร: ม.2/5,ม.2/6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: ครูจริยา
รับสมัคร: ม.2/7,ม.2/8,ม.2/9,ม.2/10
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: ครูจริยา
รับสมัคร: ม.3/5,ม.3/6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: ครูจริยา
รับสมัคร: ม.3/7,ม.3/8,ม.3/9,ม.3/10
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 624
ผู้ดูแล: ครูอรทัย
รับสมัคร: ม.1/8,ม.1/9,ม.1/10
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: สนามฟุตบอล
ผู้ดูแล: ครูชาญณรงค์
รับสมัคร: ม.2/17 ม.2/18 ม.2/19 ม.2/20
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: สนามเปตอง
ผู้ดูแล: ครูเจนรวุฒิ
รับสมัคร: ม.2/17,ม.2/18,ม.2/19,ม.2/20
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: สนามเปตอง
ผู้ดูแล: ครูเจนรวุฒิ
รับสมัคร: ม.3/5,ม.3/6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: สนามฟุตบอล
ผู้ดูแล: ครูชาญณรงค์
รับสมัคร: ม.1/5,ม.1/6,ม.1/7
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: สนามฟุตซอล
ผู้ดูแล: ครูธีรยุทธ์
รับสมัคร: ม.4/9,ม.4/10,ม.4/11
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: โรงยิม
ผู้ดูแล: ครูธีรยุทธ์
รับสมัคร: ม.5/9,ม.5/10,ม.5/11,ม.5/12
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง Fittness
ผู้ดูแล: ครูสมดี
รับสมัคร: ม.4/9,ม.4/10,ม.4/11
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้อง Fittness
ผู้ดูแล: ครูสมดี
รับสมัคร: ม.5/9,ม.5/10,ม.5/11,ม.5/12
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 431
ผู้ดูแล: ครูทวิพงศ์
รับสมัคร: ม.2/5,ม.2/6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 437
ผู้ดูแล: ครูกฤติณ
รับสมัคร: ม.3/5,ม.3/6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 423
ผู้ดูแล: ครูนัยนชนก
รับสมัคร: ม.3/17,ม.3/18,ม.3/19,ม.3/20
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 423
ผู้ดูแล: ครูจิรัฏฐ์
รับสมัคร: ม.1/5,ม.1/6,ม.1/7
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 423
ผู้ดูแล: ครูอัจราพรรณ
รับสมัคร: ม.1/8,ม.1/9,ม.1/10
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 423
ผู้ดูแล: ครูนัยนชนก
รับสมัคร: ม.2/7,ม.2/8,ม.2/9,ม.2/10
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 426
ผู้ดูแล: ครูธาริต
รับสมัคร: ม.1/5,ม.1/6,ม.1/7
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 426
ผู้ดูแล: ครูธาริต
รับสมัคร: ม.1/8,ม.1/9,ม.1/10
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ดุริยางค์
ผู้ดูแล: ครูปิยะพันธ์
รับสมัคร: ม.1/8,ม.1/9,ม.1/10
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ดุริยางค์
ผู้ดูแล: ครูปิยะพันธ์
รับสมัคร: ม.2/17,ม.2/18,ม.2/19,ม.2/20
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ดุริยางค์
ผู้ดูแล: ครูปิยะพันธ์
รับสมัคร: ม.3/7,ม.3/8,ม.3/9,ม.3/10
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ดนตรีสากล
ผู้ดูแล: ครูประสบโชค
รับสมัคร: ม.2/7,ม.2/8,ม.2/9,ม.2/10
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ดนตรีสากล
ผู้ดูแล: ครูประสบโชค
รับสมัคร: ม.3/17,ม.3/18,ม.3/19,ม.3/20
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: นาฏศิลป์
ผู้ดูแล: ครูพรวิภา
รับสมัคร: ม.1/5,ม.1/6,ม.1/7
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: นาฏศิลป์
ผู้ดูแล: ครูพรวิภา
รับสมัคร: ม.2/7,ม.2/8,ม.2/9,ม.2/10
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: นาฏศิลป์
ผู้ดูแล: ครูปรีดาภรณ์
รับสมัคร: ม.1/5,ม.1/6,ม.1/7
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: นาฏศิลป์
ผู้ดูแล: ครูปรีดาภรณ์
รับสมัคร: ม.1/8,ม.1/9,ม.1/10
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: นาฏศิลป์
ผู้ดูแล: ครูธณวัติ
รับสมัคร: ม.3/7,ม.3/8,ม.3/9,ม.3/10
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: นาฏศิลป์
ผู้ดูแล: ครูปรีดาภรณ์
รับสมัคร: ม.2/5,ม.2/6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: นาฏศิลป์
ผู้ดูแล: ครูปรีดาภรณ์
รับสมัคร: ม.2/17,ม.2/18,ม.2/19,ม.2/20
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ดุริยางค์
ผู้ดูแล: ครูธนวรรธน์
รับสมัคร: ม.1/5,ม.1/6,ม.1/7
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: นาฏศิลป์
ผู้ดูแล: ครูโสติชาติ
รับสมัคร: ม.2/5,ม.2/6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: นาฏศิลป์
ผู้ดูแล: ครูพรวิภา
รับสมัคร: ม.2/17,ม.2/18,ม.2/19,ม.2/20
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: นาฏศิลป์
ผู้ดูแล: ครูพรวิภา
รับสมัคร: ม.3/17,ม.3/18,ม.3/19,ม.3/20
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: นาฏศิลป์
ผู้ดูแล: ครูธณวัติ
รับสมัคร: ม.2/17,ม.2/18,ม.2/19,ม.2/20
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: นาฏศิลป์
ผู้ดูแล: ครูธนวัติ
รับสมัคร: ม.3/17,ม.3/18,ม.3/19,ม.3/20
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ดนตรีไทย
ผู้ดูแล: ครูอำมฤต
รับสมัคร: ม.1/5,ม.1/6,ม.1/7
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ดนตรีไทย
ผู้ดูแล: ครูอำมฤต
รับสมัคร: ม.1/8,ม.1/9,ม.1/10
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ดนตรีไทย
ผู้ดูแล: ครูอำมฤต
รับสมัคร: ม.2/5,ม.2/6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ดนตรีไทย
ผู้ดูแล: ครูอำมฤต
รับสมัคร: ม.2/17,ม.2/18,ม.2/19,ม.2/20
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ดุริยางค์
ผู้ดูแล: ครูธนวรรธน์
รับสมัคร: ม.2/5,ม.2/6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ดุริยางค์
ผู้ดูแล: ครูธนวรรธน์
รับสมัคร: ม.2/17,ม.2/18,ม.2/19,ม.2/20
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ทัศนศิลป์
ผู้ดูแล: ครูพิทัก์สันต์
รับสมัคร: ม.1/5,ม.1/6,ม.1/7
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: นาฏศิลป์
ผู้ดูแล: ครูพิทักสันต์
รับสมัคร: ม.1/8,ม.1/9,ม.1/10
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ทัศนศิลป์
ผู้ดูแล: ครูภัทราวดี
รับสมัคร: ม.1/8,ม.1/9,ม.1/10
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ทัศนศิลป์
ผู้ดูแล: ครูเจริญ
รับสมัคร: ม.2/17,ม.2/18,ม.2/19,ม.2/20
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ทัศนศิลป์
ผู้ดูแล: ครูพิทักสันต์
รับสมัคร: ม.2/17,ม.2/18,ม.2/19,ม.2/20
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ทัศนศิลป์
ผู้ดูแล: ครูเจริญ
รับสมัคร: ม.3/7,ม.3/8,ม.3/9,ม.3/10
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ดุริยางค์
ผู้ดูแล: ครูประสบโชค
รับสมัคร: ม.4/9,ม.4/10,ม.4/11
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ดนตรีสากล
ผู้ดูแล: ครูประสบโชค
รับสมัคร: ม.5/9,ม.5/10,ม.5/11,ม.5/12
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: นาฏศิลป์
ผู้ดูแล: ครูโสติชาติ
รับสมัคร: ม.4/9,ม.4/10,ม.4/11
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: นาฏศิลป์
ผู้ดูแล: ครูธณวัติ
รับสมัคร: ม.4/9,ม.4/10,ม.4/11
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: นาฏศิลป์
ผู้ดูแล: ครูโสติชาติ
รับสมัคร: ม.5/9,ม.5/10,ม.5/11,ม.5/12
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ดุริยางค์
ผู้ดูแล: ครูปิยะพันธ์
รับสมัคร: ม.4/9,ม.4/10,ม.4/11
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ดุริยางค์
ผู้ดูแล: ครูปิยะพันธ์
รับสมัคร: ม.5/9,ม.5/10,ม.5/11,ม.5/12
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ทัศนศิลป์
ผู้ดูแล: ครูเจริญ
รับสมัคร: ม.4/9,ม.4/10,ม.4/11
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ทัศนศิลป์
ผู้ดูแล: ครูพิทักสันต์
รับสมัคร: ม.5/9,ม.5/10,ม.5/11,ม.5/12
Note:-