ข่าวประชาสัมพันธ์


ลงทะเบียนพร้อมกันทุกระดับชั้นม.ต้นทั้ง 2 กลุ่มเรียน ในวันที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00. หมดเขตวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30น.


การลงทะเบียนรายวิชาสาระเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2565

ขอให้นักเรียนศึกษารายวิชาสาระเพิ่มเติมและรายละเอียดต่างๆไว้ให้ถูกต้องก่อนถึงวันรับสมัครจริงเพื่อความสะดวก/แม่นยำของนักเรียนเอง เช่น จุดประสงค์ของรายวิชา คุณสมบัติของผู้เรียน เพื่อเป็นแนวทางในการสมัครได้ตาม ความถนัดและความสนใจของนักเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีคุณภาพ

สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมในการลงทะเบียนรายวิชาสาระเพิ่มเติม

1. เตรียมรายวิชาที่จะลงเรียน   คลิก รายละเอียดข้อมูลรายวิชาที่เปิด

2. เตรียมเลขประจำตัวนักเรียน คลิก ตรวจสอบข้อมูลของตนเองที่ใช้ลงทะเบียน 

3. เตรียมเลขประจำตัวประชาชน

4. ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร

แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนวิชาสาระเพิ่มเติม

1. นักเรียนทุกคนจะต้องลงทะเบียนวิชาสาระเพิ่มเติมทั้ง 2 วันคือวันเรียนกลุ่ม จำนวน รายวิชา และวันเรียนกลุ่ม จำนวน รายวิชา

  ยกเว้น ม.1/8 ลงทะเบียนเรียนได้เฉพาะวันเรียนกลุ่ม จำนวน รายวิชาเท่านั้น

2. ห้ามลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ำ กับวิชาที่เคยลงเรียนมาแล้วในภาคเรียนหรือปีการศึกษาก่อนหน้านี้

3. นักเรียนที่ไม่เข้าลงทะเบียนวิชาสาระเพิ่มเติมตามวัน-เวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนจะจัดให้นักเรียนเข้าเรียนในรายวิชาที่ยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร

4. เมื่อมีเหตุจำเป็นที่ต้องย้ายวิชาสาระเพิ่มเติม เช่น ลงรายวิชาซ้ำ สามารถย้ายได้ 1 ครั้ง เท่านั้น โดยต้องมีครูประจำวิชาเป็นผู้อนุมัติให้

  และจะมีการพิจารณาเป็นรายกรณีไป ทำการย้ายได้จนถึงวันที่ 1 พ.ย. 65 สามารถรับใบคำร้องได้ที่ห้องวิชาการ อาคาร 3 ชั้น 1


9820E92E-376A-4C36-AB8B-275BD1211530.jpg

S__52011031.jpg

สำหรับคุณครูที่ต้องการปริ้นท์รายชื่อของนักเรียนสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

68F163B9-8049-4608-9C12-53833988D6A3.jpg


ติดขัด มีปัญหรือข้อสงสัย ต้องการความช่วยเหลือในการลงทะเบียน

ติดต่อทางเพจเฟสบุค กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี