ข่าวประชาสัมพันธ์


 • กรุณาอ่านให้ละเอียด

  1.นักเรียน เลือกรายวิชาสาระเพิ่มเติมจำนวน 1 วิชาโดยห้ามเลือกรายวิชาซ้ำกับภาคเรียนและปีการศึกษาที่ผ่านมา

  2.ระบบจะเปิดให้เลือกรายวิชาเลือกพร้อมกันทุกระดับและทุกกลุ่มในวันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ถึง วันอาทิตย์ ที่ 31 ตุลาคม 2564

  3.สามารถดาวน์โหลดรายวิชาที่เปิดได้ที่ Click

  การเข้าระบบเลือกวิชาเลือก

  รหัสผู้ใช้(Username)   : เลขประจำตัวนักเรียน หลัก       เช่น 41111                               
  รหัสผ่าน(Password)   :เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

  ปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนวิชาเลือก

  1. การลงทะเบียนวิชาเลือกสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone หรือ Computer ได้ 

  2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง เท่านั้น และลงทะเบียนได้แค่ครั้งเดียว หากต้องการย้ายสาระเพิ่มเติม สามารถย้ายได้แค่ 1 ครั้ง ภายใน 2 สัปดาห์แรก โดยติดต่อที่

  ทางเพจ facebook: "กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี"

  3. ให้นักเรียนลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด

  4. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกวิชาเลือกตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางโรงเรียนจะจัดให้นักเรียนเข้าเรียนในรายวิชาที่ยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร  5. กรณีลงทะเบียนไม่ได้ ให้ติดต่อครูผู้ดูแลระบบ ทางเพจ facebook: "กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี"

  เท่านั้น